"ทนายอ๊อด" ภีมเดช อมรสุคนธ์ นายกสโมสรจังหวัดระยอง

6 ก.ค. 2556
โดยไทยรัฐ เมื่อ 4 ก.ค.2556

เป็นบุุคคลที่ออกมาต่อสู้เรียกร้อง คัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของ นายวรวีร์ มะกูดี และสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และเป็นผู้จี้ให้ยึดตามข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลฯ พ.ศ 2546(ฉบับปัจจุบัน) ข้อ 17.3 ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ภายใน 30 วัน

วันที่ 4 ก.ค.หลังจากที่สภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการประชุมใหญ่พิเศษเพื่อรับรองธรรมนูญเลือกตั้งฉบับใหม่ในวันที่ 9 ส.ค. ซึ่งเป็นไปตามที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า)กำหนด ให้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.

ล่าสุดทาง"ทนายอ๊อด" ภีมเดช อมรสุคนธ์ นายกสโมสรจังหวัดระยอง ก็ได้เตรียมตัวที่จะออกมายื่นจดหมายคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของ นายวรวีร์ มะกูดี และสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยชี้ให้เห็นว่าขัดกับข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลฯ พ.ศ. 2546(ฉบับปัจจุบัน) ข้อ 17.3 ที่กำหนดไว้ว่า เมื่อสภากรรมการ พ้นตำแหน่ง ให้นายกสมาคม จัดให้มีการประชุมใหญ่พิเศษ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นตำแหน่ง ซึ่ง นายวรวีร์ มะกูดี และ สภากรรมการ ได้หมดวาระสมัยนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ตามเนื้อความจดหมายที่"ทนายอ๊อด"นำมาเปิดเผยในเฟสบุ๊คของตน(Peemadetch Amornsukont)ระบุว่า

"ตามที่ท่านและสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯมีได้มีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการประชุมใหญ่พิเศษ เพื่อรับรองข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้งตามที่ฟีฟ่ากำหนด และนาย องอาจ ก่อสินค้า ได้แจ้งให้ผู้สื่อข่าวกีฬาประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏตามที่อ้างถึงนั้น"

"ข้าพเจ้านายภีทเดช อมารสุคนธ์ นายกสโมสรจังหวัดระยองในฐานะสโมสรสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนต่อท่านว่า ท่านและสภากรรมการได้พ้นจากตำแหน่งทุกตำแหน่ง ในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯแล้ว หากท่านจะใช้สิทธิปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าสภากรรมการชุดใหม่เข้ารับมอบหน้าที่ ตามข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2546 ข้อ17.3 ได้นั้นท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ 17.3 วรรคแรกที่กำหนดให้ท่านจัดประชุมใหญ่พิเศษเพื่อเลือกนายกสมาคมฯและแต่งตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งด้วย"

"ฉะนั้นการที่ท่านและสภากรรมการจงใจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฏหมายให้ครบถ้วน อีกทั้งจงใจที่จะนำเรื่องรับรองข้อบังคับฉบับใหม่ ตามที่ฟีฟ่ากำหนด มาให้สมาชิกรับรอง จึงเป็นการกระทำอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2546"

"อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้านายภีมเดช อมรสุคนธ์ นายกสโมสรจังหวัดระยองในฐานะสโมสรสมาชิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอให้ท่านหยุดดำเนินการดังกล่าว และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯตามข้อบังคับที่ 17.3 โดยเร่งด่วนด้วย".
Read more ...