นายปราโมทย์ ไม้กลัด

30 ม.ค. 2555
โดยไทยรัฐ เมื่อ 30 ม.ค.2555

มีข่าวลือหนาหูว่า "ปราโมทย์ ไม้กลัด" คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ซึ่งเป็นคีย์แมนคนสำคัญคนหนึ่งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในการช่วยแก้ปัญหาและจัดการน้ำ จะลาออกจากตำแหน่ง ทำให้หลายคนมีความเป็นห่วง หากปล่อยนายกฯ ปู รับมือเพียงลำพังอาจมีปัญหาได้ แต่ล่าสุด นายปราโมทย์ ก็ให้สัมภาษณ์สยบข่าวลือว่าไม่ลาออกแล้ว และยังได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องของแผนรับมือน้ำท่วม ทั้งนี้ยังสนับสนุนแนวทางการปล่อยน้ำของเขื่อนใหญ่ ที่คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนพฤษภาคม

ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ไม้กลัด

เกิด : 3 พฤษภาคม 2483

การศึกษาและดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนโรจนนิมิต
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยวิทย์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เขตคลองสาน

ปี 2500 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
ปี 2506 ปริญญาตรี วิศวกรรมชลประทาน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 16)

- ปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
(ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

ปี 2536 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2537 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2539 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2540 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2541 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล
ปี 2542 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) 

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
4 มกราคม 2511 นายช่างโท กองวิชาการ กรมชลประทาน
4 มกราคม 2517 นายช่างเอก กองวิชาการ กรมชลประทาน
9 กันยายน 2518 วิศวกรโยธา 6 กองออกแบบ กรมชลประทาน
31 มีนาคม 2523 วิศวกรโยธา 7 กองออกแบบ กรมชลประทาน
23 มกราคม 2527 วิศวกรชลประทาน 8 กรมชลประทาน
- 2531 ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายโครงการชลประทานตามพระราชดำริ
6 กันยายน 2534 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (วิศวกรชลประทาน 9)
1 ตุลาคม 2536 นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (วิศวกรชลประทาน 9)
1 ตุลาคม 2537 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ตุลาคม 2540 อธิบดีกรมชลประทาน
1 ตุลาคม 2542 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลาออก 10 ธ.ค.2542 ลงสมัคร ส.ว. )

ตำแหน่งอื่นๆ :
9 ธันวาคม 2540 กรรมการการประปานครหลวง
13 พฤศจิกายน 2541 กรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ
4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (อันดับ 1 ของ กทม. ด้วยคะแนน 421,515)
28 สิงหาคม 2543 ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
1 กันยายน 2543 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
9 มีนาคม 2544 กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
20 สิงหาคม 2544 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
17 ตุลาคม 2549 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2554 กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)

ยศหรือขั้น เครื่องราช :
- เหรียญราชรุจิทอง
- เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น 3
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ปี 2536 นิสิตเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2536 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชลประทาน คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปี 2538 นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น
ปี 2540 ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปี 2541 นิสิตเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งทศวรรษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more ...

Tyler Brûlé

24 ม.ค. 2555
โดย Pawawit

Tyler Brule เป็น Entreprenuer ที่ก่อตั้งนิตยสาร Wallpaper แล้วขายให้ Time Magazine ในปีต่อมา ..

ปี 2007 เขาตั้ง Monocle นิตยสารที่ Grand Vision มาก ..คือ เขามองว่า โลกเรา -- คนที่เป็น New Elite จะสนใจในเรื่องเดียวกันคือ สนใจในความเป็นไปของโลก You're Center of the World / Good Lifestle / Fashion and Traveling
ที่น่าสนใจคือ นิตยสารนี้ สามารถขยายไปทั่วโลก ในเวลาอันสั้น และอยู่ได้ แถมจับกลุ่ม Niche High end ของตลาด ...แถมขยายไปสู่ธุรกิจ Retail & Coffee Shop ...

"เป็นการรวมตัวของ นักธุรกิจที่มี Lifestle ของ Business & Travel -- เท่ห์ดี"

ลองอ่าน ก็เห็นภาพของความเป็น Theme และจุดประกายความคิด ให้คนรุ่นใหม่ ในประเด็นต่างๆอย่างน่าสนใจ
Read more ...

คณิต ณ นคร

11 ม.ค. 2555
โดยไทยรัฐ เมื่อ 11 ม.ค.2555

คณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

ที่สุดแล้ว บ่าย 2 วันที่ 10 ม.ค.2555 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงผลการประชุม ครม.เกี่ยวกับการ พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้การเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมือง ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 เรื่อยมาจนถึง เหตุการณ์เดือน พ.ค.2553 โดยครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ของรัฐ สื่อมวลชน และภาคเอกชน ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้งบประมาณคร่าวๆ 2,000 ล้านบาท แบ่งหลักๆได้เป็น

1. เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิต 4.5 ล้านบาท

2. เงินช่วยเหลือสำหรับค่าปลงศพ 2.5 แสนบาท/ราย

3. เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ 4.5 ล้านบาท/ราย

4. เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ แยกเป็น

     4.1 สูญเสียอวัยวะสำคัญ อัตราร้อยละ 80 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (3.6 ล้านบาท/ราย)

     4.2 สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ อัตราร้อยละ 40 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (1.8 ล้านบาท/ราย)

5. เงินชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บไม่สูญเสียอวัยวะ แบ่งเป็น

     5.1 ได้รับบาดเจ็บสาหัส อัตราร้อยละ 25 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (1,125,000 บาท/ราย)

     5.2 ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส อัตราร้อยละ 15 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (675,000 บาท/ราย)

     5.3 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อัตราร้อยละ 5 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (225,000 บาท/ราย)

นอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาในส่วนค่ารักษาพยาบาลอีก ที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว รวมๆก็ 2,000 ล้านบาทอย่างที่บอก งานนี้หลายคนจับจ้องมองประเด็นอยู่ที่การทำเพื่อ 91 ศพ ในเหตุการณ์ พ.ค.53 แต่หากย้อนไปดูเนื้อหาจะพบว่ารัฐนับตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร 19 ก.ย.49…. ทีนี้ไม่ว่าเหลืองว่าแดง ตำรวจหรือทหาร ข้าราชการหรือพลเรือน ก็เข้ามารับการเยียวยากันให้หมด ก็หวังว่า "เงิน" จะช่วยลดความขัดแย้งแตกแยกได้ตามผลการศึกษาข้อเท็จจริงของ อาจารย์คณิต ณ นคร

ชื่อ-นามสกุล : คณิต ณ นคร

วัน-เดือน-ปีเกิด : 9 เมษายน 2480

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายนัด ณ นคร (เสียชีวิต มิ.ย.2539 ที่บ้านเลขที่ 130/10 ถนนพานธม ต.ในเมือง จ.นครศรีธรรมราช)
- มารดา นางเปรียบ ณ นคร (ฌาปนกิจศพ 4 ส.ค.2552 เวลา 17.00 น.
- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน ของนายนัด และนางเปรียบ ณ นคร (เสียชีวิตทั้งคู่)
- ภรรยาชื่อ นางโสธร ณ นคร มีบุตร-ธิดา 4 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดม่วง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ปี 2504 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2505 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปี 2520 DOKTOR DER RECHTE มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล)

- ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- 13 พฤศจิกายน 2550 ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- 16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อัยการผู้ช่วย กองคดี
- อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดภูเก็ต
- อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดชุมพร
- อัยการประจำกรม และอัยการพิเศษประจำกรม กองวิชาการ
- ตุลาการรัฐธรรมนูญ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
- 1 ตุลาคม 2528 รองอัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา กองที่ปรึกษา กรมอัยการ
- 1 ตุลาคม 2531 อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน
- 1 ตุลาคม 2533 รองอธิบดีกรมอัยการ ฝ่ายคดี
- 28 กุมภาพันธ์ 2535 รองอัยการสูงสุด ฝ่ายคดี ( 1 ต.ค.2533- 30 ก.ย.2537)
-1 ตุลาคม 2537 อัยการสูงสุด (เกษียณ 1 ต.ค.2540)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 20 ธันวาคม 2537 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 15 สิงหาคม 2538 กรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- 11 กันยายน 2538 กรรมการไต่สวนสาธารณะ
- 2538-2540 กรรมการธนาคารกรุงไทย
- 1 มีนาคม 2539 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 24 ธันวาคม 2539 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายมหาชน (ส.ส.ร.สาขากฎหมายมหาชน)(พ้นจากตำแหน่ง 11 ต.ค. 2540)
- 15 มกราคม 2540 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 12 กรกฎาคม 2540 กรรมการร่างกฎหมาย รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- 15 พฤษภาคม 2541 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 12 กรกฎาคม 2543 กรรมการกฤษฎีกา
- 22 กันยายน 2544 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 13 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
- 22 มิถุนายน 2547 กรรมการคดีพิเศษประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้านกฎหมาย
- 16 ตุลาคม 2549 กรรมการกฤษฎีกา
- 31 ตุลาคม 2549 กรรมการคดีพิเศษ
     ประธานสอบคดีฆ่าตัดตอนในช่วงการประกาศสงครามยาเสพติดของรัฐบาลทักษิณ
     ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     กรรมการพัฒนากฎหมาย กรรมการพิจารณาทบทวนกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
     กรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
     ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้   โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.)
     คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- 13 พฤศจิกายน 2550 ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- 16 ตุลาคม 2552 กรรมการกฤษฎีกา

เครื่องราช :
- ปี 2539 นิติโดมดีเด่น
- ปี 2539 ได้รับยกย่องเชิดชูในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
- 10 กันยายน 2550 เข็มเกียริตยศ
Read more ...

พอล แวน ไดก์

10 ม.ค. 2555
โดยวิกิพีเดีย

แม็ทไทอัส พอล หรือ พอล แวน ไดก์ (อังกฤษ: Paul van Dyk) 

เป็นนักดนตรีแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์จากเยอรมัน ที่ได้รับการเสนอชื่อรางวัลแกรมมี หนึ่งในชั้นนำของโลกของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ และ โปรดิวเซอร์เพลง ได้อยู่ใน "ท็อป 10" ตั้งแต่ปี 1998 เขาขายได้มากกว่า 3 ล้านอัลบั้มทั่วโลก
Read more ...